събота, 13 октомври 2018 г.

Най-важната стъпка...

“В едно пътуване напред ще има болка и провал. Не само стъпките напред онези, които трябва да приемем. А и препъванията. Изпитанията. Знанието, че ще се провалим. Че ще нараним близките си.
Но ако спрем, ако приемем човека, който сме, когато се провалим, пътуването завършва. Провалът се превръща в наша цел.
Да обичаш пътуването означава да не приемаш подобен край. Аз отрих чрез болезнен опит, че най-важната стъпка, която трябва да направи човек, е винаги следващата.”
― Брандън Сандерсън, Заклеващият
***
"A journey will have pain and failure. It is not only the steps forward that we must accept. It is the stumbles. the trials. The knowledge that we will fail. That we hurt those around us.
But if we stop, if we accept the person we are when we fall, the journey ends.
That failure becomes our destination.
To love the journey is to accept no such end. I have found, through painful experience, that the most important step a person can take is always the next one."
― Brandon Sanderson, Oathbringer


Няма коментари:

Публикуване на коментар